Συστατικές επιστολές

Στην ενότητα αυτή σας παραθέτουμε συστατικές επιστολές οι οποίες αποτελούν για την εταιρία μας ένα εξαιρετικά σημαντικό έγγραφο, δίνοντας μια πληρέστερη εικόνα του εταιρικού μας "προφίλ".

Σκοπός μας είναι η "επισφράγιση" της εταιρικής μας προσωπικότητας, των ικανοτήτων καθώς και της γενικότερης συμπεριφοράς μας.